Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ren, oock tot de vordere directie van dien, en ons ende onse posteriteyt daeraen gelegen is, dat tot conservatie van deselve, voor soo veel onse interesse belanght, die met een naeuwkeurige toesicht werden geregeert ende geadministreert"; en deelde mede, dat hij daartoe aangesteld had de Heeren Adam van Lochorst en Mr. Johan Pesters, en verzocht, dat de Staten hen als zoodanig wilden erkennen.

Bij resolutie d.d. 25 Mei 1676 erkenden de Staten hen en verklaarden zij deze instructie „voor welgevalligh aen te nemen" !).

In deze instructie werd overwogen, „dat door den jegenwoordigen droevigen oirlogh ende invasie der Franse groot bederft en disordre in ende ontrent de voorss. goederen en haere opkomsten zijn voorgevallen", „waerdoor predikanten en andere, die uyt het ordinaris inkoomen voor desen haer tractementen hebben genooten, nu door andere middelen tot laste vande Provintie moeten worden gesupporteert"; dat door naarstig toezicht deze goederen en opkomsten weder in goeden staat behoorden gebracht te worden; „dat oock veele der voorss. goederen ende inkompsten in andere provintiën zijn gelegen, die sonder naeuwkeurigh opsicht door de jegenwoordige prompte maenier van executeren somwijlen door wanbetaelinge der bruyckers ende versuym vande Rentemeesters by executie souden konnen werden verkocht tot groot naedeel ende ruine vande corpora, daer aen deselve gehoor en". Waarom superintendenten aangesteld werden, „omme met reciproque communicatie van de Heeren Gedeputeerde Staten s' Landts van Utrecht deselve te regeren ende t'administreren", etc. Jaarlijks moesten zij den Stadhouder een pertinenten staat leveren „van tgeene int voorgaende jaer by de corpora is geprofiteert off waermede deselve zijn beswaert"; wijders moesten zij hem terstond kennis geven „van alle toevallen ende veranderingen van importantie" soo in ende ontrent de voorss. corpora, als haere goederen"; „ende nyet vermogen toe te staen de verkoopinge ofte alienatie van eenige goederen van deselve corpora, off die in erff-

I) Quohier 1674, f. 24.

Sluiten