Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

§ 7. Een en ander over de ontvangsten van het kantoor der Gebeneficieerde goederen.

Ten slotte nog een enkel woord over de ontvangsten van het kantoor der Geben. goederen.

De inkomsten der pastorieën en de tertiën der vicarieën en hetgeen getrokken werd uit de goederen van het kapittel van ter Horst bij Rhenen waren niet voldoende om de uitgaven van het kantoor te dekken, zoodat de Staten genoodzaakt waren uit andere bronnen het te subsidieeren.

In de rekening der Geben. Goederen over 1618 werd verantwoord een som van f. 4000, als ontvangen van den ontvanger der Generale Middelen, welke som gevonden was door rantsoenen te heffen op de Gen. Middelen (f. 154)- ^ och sloot deze rekening nog met een te kort; de totale ontvangst was ƒ. 12306, 1 sch., 9 dr., terwijl de totale uitgaaf/. 1454^,

13 sch. bedroeg.

In de rekening over 1669 werd, in plaats van de voorheen door den ontvanger der Gen. Middelen betaalde f. 4000, van wege „de verhogingh vande rantsoenen op de Generale Middelen gestelt ende tot betaelinge vande predicantcn ten platten lande gedestineert" ƒ. 2000 ontvangen (f. 179 v°.); terwijl bovendien onder het hoofd „Ander extraordinaris ontfangh ende dat van subsidie" ƒ• 15000 verantwoord werd als ontvangen van den ontvanger van het Oudschildgeld (f. 180 v°.).

Over 1740 werd als „Vierden ontfang van randzoenen ofte oortjes komende uyt de verpagtingen door Haar Ed. Mog. over den jaare 1740 geaccordeert" ontvangen van den ontvanger van het Andere deel der Generale Middelen f. 2000, teiwijl van den ontvanger van het Eene deel dier middelen gelijke som van ƒ. 2000 werd ontvangen, (pp. 44, 45)*

In 1770 werd wederom een som van f. 4000 verantwoord, als ontvangen van den ontvanger van het Zegel, onder het hoofd: „Vierde ontvang van hetgeene door Haar Ed. Mog. wegens de verandering in het heffen der middelen by ordonnantie over den jaare 1770 is geaccordeerd in plaatse van de randsoenen of oortjens, komende uit de verpagtinge der generale middelen" (f. 51). Bovendien werd over dit jaar als „Sevende

Sluiten