Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De opmerkingen over en weer samenvattende, komen wij tot het volgende resultaat: aan de eene zijde werd beweerd, dat de goederen in quaestie in eigendom verkregen waren door de Orde, vertegenwoordigd door haar Overste, welke Orde nog altijd bestond; aan de andere zijde werd volgehouden, dat van dergelijke rechtshandelingen, waaruit eigendomsrechten op de bedoelde goederen voortgesproten waren voor de Orde van Malta, niets bekend was, dat daarentegen deze goederen waren „corpora per se subsistentia", m. a. w. rechtspersoonlijkheid bezittende vermogenscomplexen vormden (het klooster en de commanderieen); aan de eene zijde werd als de bestemming dier goederen opgegeven het voeren van den oorlog tegen den erfvijand der Christelijke religie, terwijl aan de andere zijde het niet bewezene hiervan werd geponeerd met de bijvoeging, dat in elk geval van de betreffende goederen dit niet de principale bestemming was geweest, maar dat deze gelegen was in het onderhoud van het door de Heeren van St. Catharina gedreven hospitaal; terwijl voorts door de Staten werd opgemerkt, dat de band, die de goederen in quaestie met den Overste der Orde bond, wel verre van een eigendomsrecht te wezen, liep via de eigendomssubjecten ervan, immers het convent van St. Catharina, vertegenwoordigd door zijn balijer, en de commanderieen, vertegenwoordigd door hare commandeurs, en zoodoende van geheel anderen aard was, immers een zekere gezagsbetrekking, die in den loop des tijds bovendien aanmerkelijk was verslapt , zoodat zelfs de algemeene regelen der Orde in de Balije van Utrecht gedeeltelijk niet meer golden, althans niet werden nageleefd.

Om „aen te wijsen, dat het hare Ed. Mo. aen geen redenen ontbreeckt tot justificatie van het goet recht tottet jegenwoordigh gebruyek ende employ der voorss. goederen in dese Provincie", werd aangevoerd: „Dat by de resolutie van hare Hoo. Mo. de Staten Generael vanden isten Julij i58i ider Provincie int particulier geauthoriseert is te mogen disponeren van[de] geestelijcke goederen in hun quartier gelegen L'iide aldaer gefundeerd gelijck sy nae redelijckheyd sullen bevinden te behoren, hoe wel oock buyten die resolutie ende authorisatie ider Provincie

Sluiten