Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gemeldcn brief: „Wy hadden wel gemeynt voor dese aenstaende Hoogteyt van de geboorte ons liefs Heeren Jesu Christi te disponeren nopende de vacerende Balye aldacr; dan also onse menigvuldige occupatiën ende des gemeynen Lands saken (die by desen beswaerlijcke tijden meer aenwassen als afnemen) tselve belet hebben, want wy om derselve redenen bedacht sijn, dat het nog wel eenige weken na voorss. Hoogteyt sal mogen aanloopen, eer wy de voorseyde sake ter hande sullen mogen nemen"; daarom werden de kommandeurs gelast, opdat „tconvent van St. Catharyne... van onnodige kosten verschoont moge worden", gelast te vertrekken, „ten tijd toe wy henlieden selfs ofte door UE. [sc. den Prior] sullen ontbieden". Dit komt mij voor afdoende te zijn; er blijkt onbetwistbaar uit, dat de Staten, om welke redenen dan ook, de vacante plaats vooralsnog niet vervuld wenschten te zien, en om vacant te zijn moest het ambt beginnen met te bestaan.

In 1605 werd het gemeenschappelijke leven der conventualen eveneens nog gehandhaafd *); in dit jaar, 6 Aug., stelden de Staten een lijst vast van de „litmaten der Balye ende Convente van Ste. Catharynen", en bepaalden zij, welke toelagen aan dit lidmaatschap zouden verbonden zijn 2); het plan der Orde van 1580, om de conventualen, gelijk het in oude tijden

1) De latere separatie kan mitsdien niet worden aangezien voor ccn uitvoeringsmaatregel van art. 16 van het Redressement, van welks arresteering mij trouwens nie'.s is gebleken.

2) „Lijste vancle namen vanden prior ende andere, soe edelluyden als borgerskijnderen, die de Staten vanden Lande van Utrecht verstaen, dat gekent sullen worden voor litmaten der Balye ende convente van Ste. Catharynen St. Johans Ordens van Malta binnen Utrecht gefundeert ende voor sulx volgende dordonnantien vande Staten inden selven convente ontfangen ende vuyt den incommen van dyen conform dese lijste gealimenteert sullen worden, interdicerende den prior ende rentmeester vanden voorn, convente yemant anders als die in dese lijste genomineert staen ende die voorts behoorlijcke acte van collatie vande Staten ofte derselver ordinaris Gedeputeerden verthonen sullen, eenige emolumenten ofte alimentatie te verstrecken, op peyne dat tselve in reeckeninge nyet geleden maer geroyeert sall worden. Ende soe veele de commandeurs aengaet, die sullen gehouden wesen in hare respective commandurien te resideren ende buyten costen vanden convente opde selve ecrlijcken te leven, vuytgesondert dat als sy binnen Utrecht te doen hebben binnen den convente sullen mogen logeren op haer eygen costen, ende dat den commandeur van Montfoort die sulx desen reyse vuyt gratie ende sonder

Sluiten