Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

opgelegd om te studeeren, ergens in Nederland, terwijl aan den anderen kant den prior gelast werd hem woning in het klooster te verleenen. Bovendien was blijkbaar reeds vroeger „die gemeene tafel inde Balierie opgebroecken"; dit wordt aangetoond door een acte, d.d. 18 Mei 1614, van den prior, Berndt van Schoonhoven, en de commandeurs van Montfoort en Buren, Jan van Hoen en Anthonis van Vreeswijck !), door de Gedep. Staten „geroepen ende gevordert zijnde totte directie vande saecke van onsen confrater Heer Steven van Hertevelt nopende zijne administratie vande commandurie van Inghen", in welke zij verklaarden, gelet o. a. op „het onbehoorlick gedragen van onsen confrater voorss." en op „het 6ote artikel van onser Ordens stabilimenten De prohibitionibus et poenis ende andere", te verstaan, dat hij „behoort absolutelick vande commandurie van Inghen gepriveert te worden. Dan alsoo die Oorden evenwel hem soude schuldich zijn te doen onderhout nae gelegentheit der saecke, ende die gemeene tafel inde Balierie nu is opgebroecken, dat men hem ten regart van dien jaerlicx soude voor zijn alimentatie toeleggen d'somme van . .., welcke in vier termijnen vuyt die opcompsten vande commandurie by den rentmeester vande selve t'alle drie maenden aen hem betaelt souden worden" 2).

Uit de instructie van 1 Mrt. 1611 3) blijkt, dat de Staten toen nog aan geen separatie der conventualen dachten, maar integendeel het gemeene leven hun voorschreven. Vóór 1614 zijn de Staten echter blijkbaar hierop teruggekomen. Sedert woonden de conventualen of prebendaten afzonderlijk.

In 1633 brachten de Staten een wijziging in de benoeming der prebendaten; vóór dien was hun het lidmaatschap der Balije van St. Catharina geconfereerd door de Staten of hunne Gede-

1) Cf. hunne benoemingen, d.d. 3 Sept. en 29 Nov. 1605, door de Gedep. St. in het reg. v. comm., instruct. etc., aanv. Jan. 1601, if. 282 en 298 vo.

2) Statennotulen no. 89.

3) „Instructie waernaer Heer Bernt van Schoonhoven, Prior inde Balye ende convente van Ste. Cathrynen tUtrecht, ende Peter Franss. Vuyt den Bogaert als rentmeester vanden voorss. Balye ende convente, mitsgaders vande goederen vandien, haer sullen hebben te reguleren": 1 Mrt. 1611. Cf. p. 651. Reg. van comm. instr. etc., aanv. Jan. 1607, ff- l%2 sqq-

Sluiten