Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

conventualen beschikt werd. Voor het grootste gedeelte werden er gelijk van ouds de kosten van het gasthuis en de kerk *) en alle andere conventschulden uit betaald, waaronder ook de bijdrage aan de Stad Utrecht in de kosten van de predikanten en de school, die de Staten het convent als behoorende tot de tweede clergie hadden opgelegd.

Tot zooverre wat de Malthezerorde betreft; ik meen door de grepen, die ik uit haar historie deed, te hebben aangetoond, dat ze niet is opgeheven door of ten gevolge der Reformatie, en dat van een onteigening der ertoe behoorende goederen geen sprake was. Wat de Staten gedaan hebben, was, dat zij de Balije van Utrecht dier Orde met de er onder behoorende commanderieën losgemaakt hebben uit het verband waarin ze met de overige commanderieën der Orde stonden; dat zij de leden en de goederen der Utrechtsche Balije niet meer als geestelijk erkenden; dat zij den commandeurs dier Balije verboden een nieuwen balijer te kiezen; dat zij ook het prioraat van het St. Catharina-convent lieten uitsterven; dat zij de benoeming der conventualen en der commandeurs aan zich trokken; dat zij het beheer der goederen van St. Catharina onder zich brachten, terwijl zij zich ten aanzien der commanderieën in den regel tot toezicht beperkten; dat zij i. e. w. de Utrechtsche Balije reformeerden, waarin zij nu eens meer dan weer minder

i) De Staten hadden het beheer van het gasthuis als onderdeel der kloosteradministratie mede aan zich getrokken.

Hunne gedeputeerden benoemden den hospitaalmeester (o. a. in 1613 (19 Jan.) den boekverkooper Peter Voet) en gaven hem zijn instructie.

Keg. v. comm., instr. etc., aanv. Dec. 1611, ff. 122 vo. sqq.

Zij benoemden ook den dokter van het gasthuis, en regelden zijn salaris in hoogste instantie, hetgeen op hun behagen geschiedde door de gecommitteerden der Staten tot het convent en zijne goederen. Cf. ff. 227 vo. sqq. van het geciteerde register.

De kosten van den dienst in de Cathrijnekerk werden door het convent gedragen; den 30sten Mrt. 1658 althans gelastten de Gedep. St. aan P. Wtenbogaert te zorgen voor het brood, den wijn en het tafellaken („ammelaken") benoodigd voor het H. Avondmaal, dat naastkomenden Zondag aldaar zou worden bediend.

En den i8den Juli 1660 verleenden de Gedep. St. /. 100 per jaar aan de voorzangers der Geerte- en Klaaskerken voor de door hen gepraesteerde diensten in de Cathrijnekerk. Keg. v. d. resol. d. Gedep. St.

Sluiten