Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

worden ende dat zy by haer ouderen ende vrienden souden gaen woonen ende hun dragen gelijck andere weerlicke persoonen, soo sulcke conventen anders nyet en waren als fondamenten vandc affgoderye als voiren, ende dat die kijnderen ofte jonge joffrouwen inde affgodische superstitie opgetoogen worden durch het ontsich vande oude joncfrouwen, die vandc papistige religie sijn, gelijck by tijden vant Pausdom plach geschieden, oock mede dat dselve conventen by veelen voor oneerlick geacht worden overmits die oneerlicke ende ongodtlicke handelinge, die inde selve plagen omme te gaen"; zoodat de Staten in hun conscientie verzekerd waren, dat de gemaakte ordinantie „Godtlick ende redelick" was, zoodat de jonkvrouwen ze hadden na te leven, „sonder sich daertegens te formaliseren gelijck sy well injurieuselick ende calumpnieuselick gedaen hebben", om alle verdere moeiten te schuwen. Aangezien zijn Genade bij eede beloofd had de Statenordonnanties na te komen, zoo in regard van de geestelijke goederen als andere, en desnoods door zijn autoriteit te doen executeeren, zoo verzochten de Staten hem ook in casu zoodanige orde te stellen, dat de betreffende ordinantie werd uitgevoerd door de conventualen, „in welcken gevalle die Staten die doleanten geerne sullen laten volgen haer onderhout ende t'selve verbeteren naer dat die goederen meer als hier bevoirens vuytbrengen sullen", opdat de Staten niet tot „rigeur" moesten overgaan; ook wilden zij dan wel met de jufferen in liquidatie treden omtrent de gelden door haar geïnd tegen de interdictie en haar zooveel mogelijk daarin accommodeeren.

Den 9den Oct. van hetzelfde jaar verdween de Directiekamer met hare ontvangers, en zoodoende was de strijd tusschen haar en de conventen — die trouwens slechts enkele maanden geduurd had — beëindigd ten voordeele dezer laatste, die weer in hun administratie traden of de belemmering ervan zagen opgeheven. Het toezicht der Staten op het beheer bleef natuurlijk gelden volgens de Orde en de Instructie, gelijk ook de instructie voor de jufferenconventen van 15S1 van kracht bleef1).

1) Reg. v. d. beschr. d. St. Beschr. v. 18 Aug. 1589.

Zoo verzochten de conventualen van Vrouweklooster in 1589 aan de Staten om

Sluiten