Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„omme de selve te verthoonen de groote interesse, die sy lijden door de reparatie van hare mcnichfuldige huysen ende cameren", — zoodat zij in de laatste vier jaren gemiddeld niet meer dan ƒ. 1500 zuiver getrokken hadden, terwijl bovendien nog vele huurders klaagden, dat verschillende daken en kluizen herstelling behoefden —, en haar te bewegen, „dat sy verstaen wilden totte vercoopinge derselver huysingen ende cameren", opdat haar inkomen versterkt mocht worden '); de commissie bracht rapport uit van haar wedervaren: zij had geen succes gehad bij de conventualen. De Raad bleef echter bij zijn besluit; al waren dan de bagijnen „nergens toe., te induceren", zoo moest de verkoop toch doorgaan, op het Stadhuis; de Secretaris moest de voorwaarden publiceeren „met extensie vande redenen, die de Raet hyer toe moveert", 21 Jan. 1602; tevens besloot de Raad den rentmeester te doen ontbieden, opdat hem afgevraagd zou worden, of hij de gecommitteerden van den Raad hierin wilde „assisteren", „ende voorts off hy begeert inden selven dienst te continueren op de instructie, die hem de Raet sall hebben te maecken, dan nyet" x). De rentmeester, M. Egbertss., zeide zijn dienst op, waarom de Raad bijeenkwam „omme op nieuws te resolveren ende te committeren totten ontfanck ende administrat[i]e der goederen vanden convente van Bramdolen", „op alsulcke instructie ende gagie alsmen daerop maecken zall etc.", en tot dit rentmeesterschap committeerde J. de Moelre, „haren Raets vrunt", „midts doende eedt ende stellende suffisante burge voor sijn administratie", 25 Jan. 1602 !)2).

Op deze wijze kwam de administratie van het convent van Abraham-Dole aan den Raad.

De Raad ging door met het nemen van maatregelen, die ten slotte de consenten geheel van hem afhankelijk maakten; den I2den Apr. 1602 bepaalde hij, dat de maters der bagijnhoven voort-

1) Vroedsch. resol.

2) De verkoop had plaats; den I2den Apr. 1602 autoriseerde de Raad J. de Moelre „als rentmeester vande goederen des convents van Braemdolen", tot het doen va» „transport, verticht ende quytscheldinge" van de verkochte huizen en kamers. Vroedsch. resol.

Sluiten