Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

luties bewijst trouwens, dat het enkel de administratie betrof; de Raad benoemde commissiën en rentmeesters over de conventen, wier regeering hij aanvaardde; door deze commissiën en de rentmeesters werd onder zijn toezicht het beheer gevoerd; het convent echter was en bleef het subject van het vermogen. Ter illustratie wijs ik op den afkoop eener erfpacht van het convent van Abraham Dole; de „gecommitteerden tot directie der goederen des convents van Braemdolen" rapporteerden aan den Raad, „dat zyluyden opt behagen des Raets veraccordeert waren" met C. van Duverden, die aan „het voorss. convent" jaarlijks een verzuimelijke erfpacht van ƒ. 13, 10 st. betaalde, dat hij in de plaats van die erfpacht voortaan „den voorss. convente" een losrente van ƒ. 35 zou betalen; door den Raad werd „tselve geapprobeert" en „daer inne belieft", en „geconsenteert den voorss. convente daervan behoorlicke brieven te moegen geven": 5 Sept. 1608 J).

Van slechts enkele kloosters trouwens waren de rentmeesters door den Raad aangesteld en werd dientengevolge het beheer onder zijne oogen gevoerd. In het algemeen schijnt de Raad in de uitoefening van zijn toezicht weinig medewerking der conventualen te hebben ondervonden. Immers den i6den Jan. 1610 (en nog eens den S^ten Oct.) beval hij „alsnoch" aan de bagijnenconventen uiterlijk binnen een maand in de Stadssecretarie te leveren hunne rekeningen van ontvang en uitgaaf tot Petri 1610 incluis met al de noodige verificatiën, mitsgaders een summieren staat over 1609; en voorts over te leveren een volledige lijst van de „conventualen" aller conventen en van „anderen jegenwoordich daer inne sijnde", met naam en toenaam, geboorteplaats en ouderdom, en opgave „wanneer, hoe ende door wien deselve innegecommen ende innegenomen sijn"; uitdrukkelijk werd hun verboden iemand op te nemen of te ontvangen „onder decksel van commensalen ofte eenige andere titule"; terwijl op dit alles als sanctie gesteld werd, terstond gesepareerd „ende ter nootdrufte naer faculteyt des convents gealimenteert te worden" ').

1) Vroedsch. resol.

Sluiten