Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ïn 1613, 9 Aug., werd in den Raad een ontwerp gelezen van een instructie, „waernaer de conventualen vande respective Bagijneconventen, die airede inde voorss. conventen sijn off die noch eenighe provens ofte alimentatie uyt de goederen vande selve conventen geaccordeert ofte toegevoecht sullen mogen worden, hun van nu voortsaen zoo binnen als buyten hare conventen sullen hebben te reguleren ende dragen" ]); het werd geapprobeerd, en dientengevolge werden de Heeren van het Gerecht gemachtigd de instructie uit te voeren 2). In hoofdzaak kwam ze op het volgende neer:

Vervreemding en bezwaring der conventsgoederen en aanleg van processen mocht niet geschieden dan bij „expres advijs, consent ende believen" van den Magistraat; verhuringen moesten plaats hebben „int bywesen ende met believen van beyde die Burgemeesters ende twee ofte drie gecommitteerde vande Magistraat" (art. 1).

„Over alle der conventen goederen' zouden door den Magistraat vier Gereformeerde rentmeesters worden gesteld, resp. ovei de conventen van Abraham-Dole en St. Magdalena; van St. Cecilia en St. Nicolaas; van Bethlehem, Jerusalem en St. Brigitte; van St. Agniete, Arkel en het Bagijnhof; hun instructie zouden ze ontvangen van den Magistraat (art. 2).

Zij mochten in hare conventen alleen „ontfangen" aan wie door den Magistraat een „vacerende prebende sal wesen geconfereert", en die minstens 10 jaren oud waren (artt. 3 en 4).

Zij moesten beloven gehoorzaamheid en reverentie aan „Mater ende gemene capittele" tijdens haar verblijf in het convent en genot der provens, benevens naleving van de Stedelijke ordonnantiën op de conventen (art. 5).

Het grootste gedeelte van het jaar moesten zij in het convent

1) „Instructie voor het Bagijnhoff ende andere bagijnenconventen deser Stadt Utrecht, daer nae de proveniers vande voorss. conventen hemluyden soo binnen als buyten hare conventen soo in conversatie als administratie van heure goederen sullen hebben te dragen". Stadsarch. Utr. Inv. 2de afd., no. 721.

Den I5den Aug. 1620 stelde de Raad vast een „Ordre op de bagijnenprovens . Vroedsch resol.

2) Vroedsch. resol.

Sluiten