Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dat door dit alles de bagijnenconventen zouden zijn opgeheven, ware een bewering zonder grond. Uit een resolutie als de navolgende valt dit bovendien lichtelijk in te zien. Uit de Stad Rees in het land van Cleve kwamen gecommitteerden om ondersteuning te verzoeken in de kosten van den bouw eener kerk voor „die vande waere gereformeerde religie", en zij vertoonden een boeksken, waarin de giften van verschillende Heeren Staten en Steden en anderen waren geregistreerd; de Raad kende hun, 17 Juli 1620, ƒ. 75 toe, „by den eersten Cameraer van de Poll te verschieten ende wtte Bagijnenconventen te repeteren", welke som aldus gerepartieerd werd: Abraham-Dole, St. Cecilia, Bethlehem en Jerusalem, elk ƒ. 12; tGeyn, ƒ.7; St. Nicolaas, ƒ. 8 en het Bagijnhof, ƒ. 12 x) -)

En den ioden Sept. 1630 sprak de Utrechtsche Regeering het met zoovele woorden uit, dat zij niet was eigenaar, maar directeur en superintendent der bagijnengoederen; het was dus hetzelfde recht, dat haar op de bagijnenconventen toekwam, dat de Staten uitoefenden ten opzichte der Statenconventen en de Ridderschap omtrent de Ridderschapskloosters. Het was naar aanleiding van een ontdekte vicarie, dat deze uitspraak werd gedaan; in de kloosterkerk te Rhenen was n.1. een „vicarie off officie" gefundeerd, uit welke vicarie „gegeven wort twee gulden ende thien stuvers jaerlicx, die Evert Lyster Beerntss. wt Sint Helenen-vicarye heeft; item eene gulden sjaers, die de pastoir van Kesteren wtte selve vicarye es hebbende", en van welke de patroons waren „de respective paters van Ceciliën tUtrecht, Mariënhooff ende St. Jansconvent binnen Amersfoort" (zooals bleek uit het register der geestelijke goederen in de kleine Steden en ten platten lande, berustende in de Statenkamer, f. 150); de Burgemeesters, „als Directeurs ende Super-

1) Vroedsch. resol.

2) Een soortgelijkte resolutie werd den 2den Augustus 1630 genomen; de predikant en de kerkmeester van Hoogblokland in het land van Arkel verschenen in den Raad met het verzoek om een glas in de kerk of althans om eenige subsidie, „in aensien dattet Bagijnenconvent van Oudt Geyn ofte Arckel inden voorss. dorpe veel goederen heeft leggen"; de Raad verleende hun een subsidie van f. 50, (waarschijnlijk door het convent te betalen). Vroedsch. resol.

Sluiten