Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sijnen laste nemen den Professor Regius met f. 1200-0-0"; „noch over derselver wijn- ende tabbertgeldt. .. f. 160-0-0" ; het tractement van den Rector Magnificus: ƒ. 150; en ƒ. 80 voor den opzichter der bibliotheek. Te zamen dus ƒ. 2590.

de rentmeester van de conventen van St. Cecilia en St. Nicolaas zou „continueren" in de betaling van Professor de Bruyn met ƒ. 800: „ende op nieuws tot sijnen laste nemen den Professor Cyprianus met... f. 1200-0-0", Prof. Paulus Voet met ƒ. 1000, en Prof. Emilius met ƒ. 1200; hun wijn en tabberdgeld: ƒ. 320; en ƒ. 300 voor den pedel, wijn en tabberdgeld inbegrepen. Samen dus ƒ. 4820.

de rentmeester van Jerusalem, Bethlehem en St. Brigitte, Mr. J. Lieftinck, zou voortaan betalen aan Prof. Gijsbert Voet f. 1700, en eveneens aan Prof. Essenius; f. 1100 aan Prof. Nethenius en ƒ. 700 aan Prof. Daniël Voet; voor wijn en tabberdgeld aan de vier: ƒ. 320; en aan den tweeden pedel ƒ. 300, wijn en tabberdgeld inbegrepen. Samen ƒ. 5820.

de rentmeesters van de kloosters van Abraham-Dole en St. Maria Magdalena, Dr. C. van der Voord, zou „continueren" in de betaling van Prof. Leusden Sr.: ƒ. 800; „daerby noch aenden Professor Berckringer . . . ƒ. 1000-0-0"; ƒ. 160 voor het wijn- en tabberdgeld dier beiden; aan den bibliothecaris ƒ. 200 ; aan den bode van het Domkapittel voor huishuur ƒ. 150; aan den opzichter van den astronomischen toren ƒ. 20; en aan den hovenier van den Hortus Academicus f. 24; te zamen dus ƒ. 2354.

Alle andere kosten der Academie, als van het drukken der theses, van het slaan der gouden penningen en de aan de gepromoveerden vereerde wijnen, van de astronomische, mathematische en anatomische instrumenten, etc., zouden eveneens door de rentmeesters der conventen worden betaald ').

Tegenover dit alles, daden en woorden, — terwijl er van geenerlei algemeen rechtsbeginsel sprake kan zijn dat de opheffing der conventen zou hebben meegebracht, en er evenmin van eenig concreet besluit dat de conventen ten bate der

1) Vroedsch. resol.

Sluiten