Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verandering plaats had zonder dat daarbij werd gedacht aan den juridieken ondergrond der feitelijke macht over deze goederen , maar alleen om er mee aan te geven, dat de Raad de belemmering in zijn vrijheid ten opzichte dier goederen, voortvloeiende uit het pieuze karakter ervan, wenschte op te heffen, zoodat de zin der bedoelde woorden zou zijn, dat voortaan de conventengoederen geheel en al als Stadsgoederen zouden behandeld worden.

Naar de tweede opvatting hief het besluit van 2 Mei 1674 de conventen niet op maar maakte het de opheffing enkel aanbevelenswaardig; welk motief toch kon er nog bestaan voor het afzonderlijk geadministreerd worden van stichtingen, die van alle vaste en pieuze bestemming waren ontbloot?

Tenzij men dit motief zou willen zoeken in de zorg der Vroedschap , dat er voor de leden der Regeering geen gebrek aan te bckleeden ambten zou zijn, hetgeen niet zoo onwaarschijnlijk is; immers den 2isten Febr. 1707 deden de Burgemeesters den Raad de propositie de afzonderlijke administratie te becindigen; waarom? omdat toch de inkomsten der rentmeesterschappen zoo gering waren; de rentmeesters kregen n.1. als bezoldiging een percentage der inkomsten hunner kantoren, den 2den Mei 1674 bepaald op 5 °/0 van den effectieven ontvang J).

Den 23sten Nov. van hetzelfde jaar werden de vier rentmeesters ontheven van de betaling der interessen van de obligatiën door particulieren bezeten ten laste der „Stads-rentmeesterschappen", en werd deze overgebracht op het kantoor van den Tresorier *).

Doch ook deze verlichting was niet voldoende om de voormalige conventen rond te doen komen; den 15^11 Febr. 1675 werden daarom door den Raad de „alimentatiën off provens, die uytten incomen vandien [sc. van de „vier Stads-rentmeesterschappen"] plegen betaelt te worden", gemortificeerd; de rentmeesters waren n.1. niet in staat uit hunne inkomsten de ongelden cn de buitengewone lasten der landerijen te betalen en moesten „uyt Stadscomptoir" worden gesubsidieerd *).

1) Vroedsch. resol.

Sluiten