Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een grondwet en andere uit hun aard in een „gewone" wet zouden thuishooren; de tegenstelling: grondwet - gewone wet is rechtens derhalve willekeurig en zonder zin.

XV.

De tegenwoordige inrichting der Nederd. Herv. Kerk steunt op het K. B. van 7 Jan. 1816, door de Synode dier Kerk — daartoe gemachtigd bij K. Besluit van 25 Juli 1843 —9 Sept. 1851 gewijzigd onder bekrachtiging des Konings van 23 Mrt. 1852.

XVI.

Het Algemeene reglement voor de Nederd. Herv. Kerk, zooals het 23 Mrt. 1852 door den Koning is goedgekeurd, is derhalve voor de kerken niet verbindend.

XVII.

De Provinciale Staten zijn niet bevoegd leden der Eerste Kamer te kiezen op een anderen dag dan op den bij K. Besluit aangewezenen; na den in art. 73 b der grondwet bedoelden termijn kan alleen een bijzondere wet hun daartoe de bevoegdheid verleenen.

XVIII.

Het opzettelijk niet voldoen door de leden der Provinciale Staten aan de oproeping van den door de Koningin daartoe gemachtigden Commissaris tot het kiezen van leden der Eerste Kamer, door niet ter vergadering te komen of door ter vergadering niet tot de keuze over te gaan of deze op welke wijze dan ook te beletten, is strafbaar volgens art. 184 S. r.

Sluiten