Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

d. Plaats (met de bijgedachte van beweging):

Mi hermano pasaba por la Mijn broerier ging dooi' de

calle. straat.

Echar uiia cosa por tierra. Een ding op den grond werpen. Iré a Londres por Paris. Ik zal naar Londen gaan over

Parijs.

e. Tijd m duur:

Por la manana, por la tarde, Des morgens, des namiddags,

por la noche. des nachts.

Presto a V. este libro por Ik leen U dit hoek voorveeruna quincena. tien dagen.

f. Middel'.

Enviar por el correo. Met de post verzenden (vgl.

Fr. envoyer par la poste).

g. Na een lijd. ww. om de oorsaak aan te duiden:

Esta casa fué editicada por Dit huis werd gebouwd door

mi suegro. mijn schoonvader.

N.B. Dikwijls gebruikt men de na lijdende ww. die gemoedsaandoeningen uitdrukken:

El rev fué amado de (ó por) De koning werd bemind door sus vasallos. zijn onderdanen.

h. Ten gunste van, of in plaats van:

Hablaré por V. a mi tfo. Ik zal voor u spreken bij mijn

oom.

He montado la guardia por Ik heb de wacht betrokken mi amigo. voor mijn vriend.

i. In ruil van:

He dado mi lapiz (m.) por Ik heb mijn potlood gegeven su pluma. voor uw pen.

Sluiten