Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(zonder trema) en quir, zooals erguir, delinquir, daar in deze

ww. de u stom en zij dus feitelijk niet eindigen op uir.

Vocabulario.

las trincheras, de verschan- fresco, frisch, koel.

singen. pintoresco, schilderachtig.

el consejo, de raad. claro, helder.

la voluntad , , „ cansado, vermoeid. . i de volkswil. ,

nacional pardo, grijs, grauw.

las telas, de linnen stoffen. impedir (Cl. V), beletten.

la aventura, het voorval. expedir (Cl. V), verzenden.

la resistencia, de tegenstand, despedir (Cl. V), wegzenden.

la dimisión, het ontslag. despedirse de (Cl. V), af-

la exactitud, de juistheid. scheid nemen van.

la bala, de baal. perseguir (Cl. V), vervolgen.

el algodón, het katoen. proseguir (Cl. V), voortzetten,

el respiro, het uitstel. vervolgen.

lista de correos, posterestante, corregir (Cl. V), verbeteren.

el ejemplar, het exemplaar, sirvnse (sub. pres., gelieve, heb

el trigo, de tarwe. de servirse). 1 degoedheid.

el celo, de ijver. ir al campo, naar buiten gaan.

el abuso, het misbruik. apreciar, waardeeren.

la compania, het gezelschap, procurar, zorg dragen.

el establecimiento, de inrich- dirigir, richten.

ting, het ongeval, responder de, instaan voor.

el mono, de aap. pasear, wandelen.

la mona, de apin. dar (v. irr.) su | zijn ontslag

el ayuda de camara, de kamer- dimisión. 1 nemen.

dienaar.

Ejercicio 133. Ter vertaling :

Escoge buenos amigos y sigue sus consejos. Esto no me impide de divertirme. Los senores despidieron todos sus

Sluiten