Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Lección veinte j tres.

El Participio.

1.

Un hombre obediente a las Een man, gehoorzaam aan de

leyes. wetten.

Hombres obedientes a las Mannen, gehoorzaam aan de

leyes. wetten.

Participante de la desgracia Deelnemend in het ongeluk van

de su amigo. zijn vriend.

Condescendiente con todos. Toegevend (inschikkelijk) voor

allen.

Regel I. Men vormt het Tegenwoordig of bedrijvend deelwoord (el participio activo) van den Infinitivo door ar teveranderen in ante en er en ir in (i)ente.

Opmerkingen :

a. Het participio activo komt in het Spaansch zeer weinig voor. Het is bij bijna alle werkwoorden vervangen door het gerundio.

Van de weinige nog voorkomende parlicipios activos noemen wij nog behalve de bovenstaande:

Conveniente (convenir, passen), conducente (conducir, in den zin van passen, geschikt zijn), concerniente (concerner, betreffen), toean te (tocar, raken, betreffen), correspondiente (corresponder, beantwoorden), equivalente (equivaler, vangelijke waarde zijn, gelijkstaan).

b. De weinige participios activos, die nog in gebruik zijn, zijn adjetivos of sustantivos geworden. Ziehier eenige voorbeelden :

Un angula saliente, een uitspringende hoek. un objeto fluctuante, een drijvend voorwerp.

Sluiten