Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

posten (' bezocht (ger.), zag (pret.) hij een soldaat, die voornemens was de(n) schildwacht voorbij te loopen en hield hem tegen, terwijl hij hem vroeg (</er.), waar hij heen ging.

— Sire, antwoordde hij bedremmeld, daar Uwe Majesteit zoo ongelukkig geweest is in haar ondernemingen, trachtte ik te deserteeren.

— Wel (tr. kijk), ga (2e p. S.) nog niet heen, blijf nog acht dagen (meer) bij mij, zei Frederik tot hem, en als de fortuin niet verandert, zullen wij samen deserteeren.

"27. Een gehoorzame zoon.

Een oude en rijke, maar zeer gierige vader, zoud zijn zoon (2naar Salamanca ('om te (a) studeeren, hem bovenal aanbevelend met de striktste zuinigheid te leven (tr. dat hij leefde (subj.) met enz.). De jongeling als gehoorzame zoon, deed onderzoek naar den prijs van de voornaamste verbruiksartikelen, zoodra hij in de stad aankwam. Hij vroeg hoeveel een koe kostte en men zeide hem (que) driea vierhonderd peseta's (de 300 d 400 pes.); hij deed daarna onderzoek naar den prijs van (de) patrijzen en men antwoordde hem (que) twee a drie pesetas.

— Dan, zeide (2het jonge mensch (el mozuelo) (' bij zich zelve, zal het goed zijn (2alle dagen (x patrijzen te eten om mijn vader te gehoorzamen.

28. De raadsheer.

In zeker gerechtshof (* zat (2 een raadsheer (' te slapen (estarse durmiendo): de naaste buurman zeide tot een die wat verder zat:

— Kijk mijn vriend N. eens, die (que) slaapt als een varken.

(* De slapende (' hoorde het en antwoordde:

— Aan (en) een varken is alles goed. maar aan een ezel is (er) niets dat deugt (Subj. pres.).

Sluiten