Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(tr. mis) en gaan 's avonds wandelen. Frankrijk is een zeer \rijzinnig en zeer gastvrij land: of (que) men zich op zijn Fransch, op zijn Spaansch of op zijn Grieksch kleedt (suij.), of men leeft als een kluizenaar of als een groot heer, men geniet er een algeheele vrijheid. Ik kan U niet zeggen hoe lief dat meisje is. Gij weet zeer goed hoe slecht ze voorbereid waren op droevige uren. Hij spreekt als een dichter, maar handelt als een koopman. „Het eene noodige" is de titel van een bekenden Hollandschen roman. Hij bekreunde zich weinig om de praatjes. De wijze tracht steeds het waarom der dingen te kennen. Men trof haar in haar teerste gevoelens. Geef den keizer het zijne. Het was daar mode, zich op zijn Fransch te kleeden. De tijd en de zorgen hadden sporen achtergelaten op zijn gelaat. De koning en de ministers hebben de opening der tentoonstelling bijgewoond. In den laatsten oorlog hebben eenige lafaards de wapenen gevoerd tegen hun eigen landgenooten. Velen zijn omgekomen door het zwaard, anderen door den (tr. van) honger. L bij voorbaat dankend, blijf ik uw dienstwillige dienaar N. Op twintigjarigen leeftijd vertrok hij naar Peru, vervolgens naar Brazilië. Met ten hemel geslagen oogen wachtte de martelares haar lot af. Wij Hollanders zijn minder levendig dan gij Spanjaarden. Gaat gij niet mee naar binnen om mijn vrouw goedendag te zeggen? Wij gaan onzen directeur condoleeren, de arme man heeft zijn vrouw verloren. De Spaansche gezant bood den koning van Italië zijn geloofsbrieven aan. In Chili gebruikt men verschillende uitdrukkingen, die men op het Schiereiland nooit gebruikt. De meid heeft het bed opgemaakt. Sedert veertien dagen heeft onze broeder het bed gehouden. Zeg mij spoedig wat gij weet, ziet gij niet dat ik op heete kolen sta? Nadat hij deze woorden gezegd had, gaf hij den

Sluiten