Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De Sint-Jansdag is ook een hoogst vroolijk en levendig volksfeest in Spanje. In bijna geheel Europa kleedt men zieh en eet men heden ten dage op zijn Fransch. Het heeft mij altijd bevallen op grooten voet te leven. Wanneer ik in de steden ben, leef ik als een heer en buiten als een landbouwer. De voornaamste mogendheden van Europa zijn Frankrijk, Engeland, Rusland, Duitschland en Oostenrijk. Mevrouw Fernandez (La Se nora de Fernandez) is een uitstekende pianiste en hare viendinnen de jonge dames Lopez (las senoritas de L.) spelen zeer goed op de gitaar. Frankrijk, Spanje, Italië en Portugal zijn de vier naties van Latijnschen stam in Europa. In Amerika telt men als deel uitmakend van denzelfden stam Mexico, Chili, Peru, Venezuela, alle andere republieken van het zuiden en Brazilië. Zou een Spanjaard zijn vaderland verraden!

8. Vocabulario:

Anibal, Hannibal. puntiagudo, spits.

el recuerdo, de herinnering. original, eigenaardig. el espectaculo, het schouwspel, tortuoso, krom.

la alquerfa. de boerderij. variado, verschillend, afwisla barraca, de schuur. selend

el remate de la/ desPltsva*> anaranjado, oranjegeel.

fachada, den gevel, de gris perla, f

) geveltop. pl. grjses perla, | Parel9fVl-

el horizonte, de horizon. ochavado, achtkant.

el corresponsal, de handels- gótico, gothisch.

vriend- esbelto, slank.

una ciudad adelantada, een retorcido, gedraaid.

stad van vooruit ,ang, een pobladode, bevolkt, vol.

vooruitstrevende stad. alejar, verwijderen, verre el campanario, de klokh toren. houden

Sluiten