Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

oon la desinenoia isima. He aqui algunas otras constrnecioneg que hacen de superlativos absolutos:

lo. Sumamente diohoso, extremadamente enfadado, en gran manera elegante, severo en extremo, colérioo ademas (= muy colérioo), pensatiro ademas (= muy pensativo).

2o. Una joven timida hasta no mas, een uiterst bedeesd meisje; oorsarios audaces hasta no mas, buitengewoon vermetele zeeeroovers. 3o. Un rfo el m&8 limpio; un nino el m4s laborioso.

4o. Ha obrado oon la posible oorrecoión (6 oon la [mayor] correooión posible).

Ejercicio 44. Tema.

Hoe leerzamer een boek is, hoe meer het moet gelezen worden. Hoe rechtvaardiger de wetten van een land zijn hoe meer zij moeten worden nageleefd en geëerbiedigd. Hoe ongelukkiger de mensch is, des te gelatener moet hij zijn. De ongelukken des levens moeten met moed gedragen worden, en hoe meer grootheid van ziel men daarin (en ellas) ten toon spreidt, des te meer is men een beter lot waardig. Wijze Siegfried, antwoordde Hendrik, gij zult (2e pers. E.) eer (mas) mijn vader dan mijn minister zijn, ik beschouw u als mijn besten vriend; gij zult meer dan ik Koning van Sicilië zijn. Het meerendeel der senatoren en van het Romeinsche volk wenschten dat Pompejus (I'ompeyo) gelukkiger ware geweest dan hij was; maar het lot kon niet anders dan (no poder menos de) hem tegen (.adverso, -a) zijn, want Cesar was grooter (tr. meer) man en grooter (tr. meer) veldhêer. De hemel van Napels in het donker is schooner dan die van Londen op het midden van den dag. De mensch, die de slaaf is van zijn hartstochten, heeft evenveel tyrannen als hij wenschen vormt. Men kan geen woord van hem gelooven: zooveel beloften hij doet, zooveel leugens (enganos) [zijn het]. De slag was minder bloedig dan men om het aantal strijders gedacht had. De Heer N. keerde vroeger dan zijn kinderen verwachtten in de

Sluiten