Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

je arme broeder! wat zal er van hem worden ! Wee hun, die geen zorg dragen voor hun goeden naam. Als gij de stad in korten tijd wilt bereiken, ga dan dezen kant. Van begin af aan begreep ik, dat hij beter gedaan had met te zwijgen. In de schemering ging hij uit. De arme jongeling ging zijn verderf te gemoet. Tot zelfs vreemden werden tot schreiens toe bewogen bij het zien van zooveel ellende. Wij eten om te leven, wij moeten niet leven om te eten. De jonge luitenant stond op het punt kapitein te worden, toen hij viel op het veld van eer. Voor zulk een jong kind leest en schrijft hij heel goed. Wilt gij mij dit huis voor 10,000 pesetas verkoopen? Wie is niet bereid zijn leven voor het vaderland te geven? Ik houd uw broeder voor een eerlijk man. Wees zoo goed mij het pakket per post te zenden. De zaal was dertig voet lang bij twintig breed. Als is hij sterk, hij kan dezen last niet oplichten. Iedereen zal naar zijn verdienste beloond worden. Het was op straffe des doods verboden gedurende de plechtigheid een woord te spreken. De vijand wilde onze soldaten verrassen, maar zij waren op hun hoede. De minister gaf zijn twijfel te kennen of (manifestar la duda de que) de opstandelingen (los sublevados) voldaan zouden zijn met de belofte dat de regeering weldra een nieuwe grondwet zou voorstellen aan de Cortes. Zonder leger noch minister, die haar waardigheid en hare voorrechten (prerrogativas) steunden (apoyar, imp. desubj.), bleef Maria Christina niets over dan (M. Cristina no tuvo mds remedio que) toe te geven.

Vocabulario I.

La villa, het plaatsje. inagotable, onuitputtelijk.

la bahla, de baai. exquisito, uitgezocht,uitgelezen.

Sluiten