Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en de fortuin hadden hem om strijd begunstigd; maar zooveel gaven en zooveel eigenschappen waren hem noodlottig. Vroeg opstaan, lichaamsbeweging nemen en matig eten is zeer voordeelig voor de gezondheid. De bloemen, de boomen, het water (pl.), de geheele natuur scheen zich te verheugen bij het begroeten van (ger.) den nieuwen dag. De eenzaamheid, het oord (el sitio), de duisternis, het bruisen (ruido) van het water te zamen met het ritselen der bladeren, alles wekte (causar) afgrijzen en schrik. Noch de behoeftigheid, waarin hij leefde, noch de beleedigingen van zijn vijanden, noch de onrechtvaardigheid van zijn medeburgers ontmoedigden hem. Zijn standvastigheid en moed verschaften (granjear) hem aller bewondering. Dat (el que) de vijanden op een afstand van twee dagmarschen waren (Imp. de subj.) en dat (el que) hun zonder tegenstand de vesting was overgegeven (entre/arse, pluscHamperf. dc subj.), is tegengesproken (desmentido) door betrouwbare berichten. Het boek (van) Job is een der verhevenste, die ooit geschreven zijn (Pret. I de componerse). Men strafte de meeste schuldigen ( Véase Tomo I,p. 179—182). De meeste schuldigen straften zich zeiven. Men moet (deberse) de wetten afkondigen opdat zij algemeen bekend worden *). De wetten moeten afgekondigd worden, opdat zij algemeen bekend worden *). Men wil (quererse) de openbare middelen voor hersenschimmige plannen besteden *). Men denkt (pcnsarsé) rijwegen aan te leggen naar al de voornaamste steden *).

*) En estas frases el verbo ouasi-reflejo conoierta oon el infinitivo <5 eon el sustantivo aegün el sentido: Se debe proroulgar las leyes, men moet de wetten afkondigen; pero ma-i conforme & la practica general: se deben promulgar las leyes, de tretten moeten afgekondigd icorden. So q ui ere invertir los oaudnles püblicos etc., nten wil de openbare middelen gebruiken. No sen'a admisible: se quieren iuvertir los caudalos püblioos, de openbare middelen willen gebruikt worden.

Sluiten