Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

meer te doen. Toen ze deze tijding hoorde, begon ze te schreien. Zij gaven te kennen, dat zij besloten hadden nooit weer in hun vaderland terug te keeren. Laten wij doorwerken, de tijd dringt. Bij het overtrekken van den Rijn verloor de bevelhebber verscheidene manschappen. Om de waarheid te zeggen, was ik liever thuis gebleven. Het is opmerkenswaardig, dat deze groote stad zoo weinig fraaie m<>nuinenten bezit. Het is van algemeene bekendheid, dat de schatkist van dat land uitgeput is. Zoodra de avond valt, zullen wij naar P. vertrekken. Terwijl wij het terrein onderzochten, zagen wij een spion. Wij zagen een spion, die bezig was het terrein te onderzoeken. Het is niet te zeggen, hoeveel moeite hij zich gegeven heeft. Nadat dit bevel gegeven was, werd de gevangene voor den koning geleid. Onze machines (maquinaria), waarop de nieuwste verbeteringen zijn toegepast (montada a la altura de los ültimos adelantos), veroorlooven ons in te staan voor (asegurar) voor de goede kwaliteit en de goedkoopte van onze producten. Wees zoo goed (servirse) nota te nemen van onze respectievelijke liandteekeningen, die wij aan den voet dezes laten volgen (poner d continuaeión). Wij hebben het genoegen U te berichten, dat wij ons in deze stad gevestigd hebben om ons te wijden aan den commissie-, consignatie- en transitohandel. Wij verzoeken U nota te nemen van de referenties, die wij hieronder laten volgen (poner al pie). Gij doet zeer goed met dit boek te kiezen. Ik ben de eerste om te wenschen, dat gij deze moeilijke onderneming tot een goed einde brengt. Bij het hooren van deze woorden begonnen de omstanders te lachen. Gelijk de dakkamerpoëet droomt van den fauteuil der academie (la poltrona), droomde de arme ambtenaar er van minister te worden (se?). Zou hij er ooit in slagen (lograr) zoo hoog te stijgen (ascen-

Sluiten