Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voorkomen) las avenidas (overstroo- La destinación del dique es ata-

mingen) del ri'o. jarlas.

El dique las ataja en efecto.

Cualesquiera que sean las prome- Cualesquiera quo sean las prooie-

sas que él te hace, no te dejes sas que él te haga (ó hiciere), no

enganar. dejes engaiiar.

El te hacepromesas ó las ha hecho. Se trata de promesas futuras, as!

ineiertas.

Me trae lo mejor que ha enoon- Tr&igame V. lo mejor que en-

trado. cuentre.

Lo ha encontrado en efecto. Se trata de una acción futura.

Ejercicio 102. Traducir:

Ik hoop, dat U mij met oprechtheid zult antwoorden. Hij dacht, dat wij nooit zouden toestemmen. Ik geloof niet, dat U "weet waarom men deze maatregelen genomen heeft. Wij twijfelen niet, of U zult ons met uw geëerde orders begunstigen. De Franschen twijfelden niet, of hunne troepen zouden de overwinning behalen. Ik wensch van ganscher harte, dat gij zult slagen. Gave God dat ik nooit het ouderlijk huis verlaten had. Het is niet billijk, dat alle kosten voor mijn rekening komen. Wij verzoeken U, niet dadelijk te antwoorden, maar eerst na te denken. Zoudt gij ooit toelaten (consentir en) dat men uw besten vriend beleedigde? Ik twijfel, of hij bloedverwanten heeft in deze stad. Ik twijfel niet, of gij hebt mij de waarheid gezegd. Het komt er weinig op aan, wie het doet, mits het maar (con que) gedaan wordt. Dit is wel de grootste man, dien ons vaderland heeft voortgebracht. Koop voor mij het beste, datU zult ontmoeten. Er is niemand, die het uur van zijn dood kent. Wij zullen de aanwijzingen, die U ons gegeven hebt, letterlijk opvolgen. Wij zullen de aanwijzingen, die U ons mocht geven, letterlijk opvolgen. Men zal een steenen dam vervaardigen, die de overstroomingen van de rivier moet

Sluiten