Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vera (fr. qui vivra verra, hol. de tijd zal het leeren). El que mintiere (mienta) sera castigado. La que mas se aplican (aplique) ganara el premio. Hay refrescos (ververschingen) para los que cantaren (canten). Hara lo que quisiere (quicra). Traigame usted lo mejor que encontrare (encuentre). Guardaras las cartas que llegaren (Ueguen) para mf.

Ejercicio 120. Traducir.

Zoodra mijn oom het telegram ontvangen had, vertrok hij in allerijl naar P. Nauwelijks had hij zijn woning verlaten of hij bemerkte dat het te laat was om nog den trein van vijven te nemen. Zoodra de Japanners (japonés) de Russen verslagen hadden, bezetten zij Moekden. Zoodra gij dezen brief ontvangen hebt, moet gij u onverwijld naar het kantoor der Heeren N. begeven. Hoe laat zou het zijn? Het zal ongeveer twaalf uur zijn. Het zal ongeveer negen uur geweest zijn, toen de tochtgenooten in den trein stapten. De burgemeester was een krachtig man, die zoowat vijftig jaar zal geweest zijn. Ik zou doen wat gij wilt, als niet zekere overwegingen het mij beletten. Mijn broer zou de brieven, die voor mij mochten komen, voor mij bewaren. Wij zullen zorgen dat er ververschingen zijn voor degenen, die het feest met hunne tegenwoordigheid (zullen) vereeren. Hij beloofde mij dat hij mij het beste zou brengen, dat hij vond. Reeds snelde de stier naar (lanzarse hacia) den picador, die onder zijn paard lag (estar aplastado hajo sa c.), toen de espada zich vóór hem plaatste (plantarse). Het maandgeld, dat de beide studenten van hunne respectieve ouders ontvangen hadden, was geworden tot een vrome herinnering (convertirse en piadoso recordatorio), en het was dringend noodzakelijk (necesario a todo trance) zich geld te verschaffen. De eene, die altijd een uitweg wist, sloeg zich

Sluiten