Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

plotseling voor het voorhoofd (dam: una fuerte palmada en la frente) en riep uit: „Wij zijn gered !" Als ik zeide, dat dit meisje mij onverschillig was, zou ik een onwaarheid zeggen. Ik verwachtte niet dat hij er toe zou komen (llegar a) «leze goederen te weigeren, daar de dessins beantwoordden aan (corresponder d) het monster, dat onze vertegenwoordiger hem getoond had. Indien deze waren U niet bevallen, gelieve ze voor onze rekening te zenden aan den Heer N. a costi Een moeder houdt veel van haar kinderen, al verdienen zij het niet. Deze moeder houdt veel van haar zoon, hoewel hij het niet verdient. In de vorige eeuw trad deze rivier herhaaldelijk buiten hare oevers. Hij was terecht (con razón) gepiqueerd dat (picado de qué) de minister, dien hij met zooveel talent dagelijks verdedigde, zelfs zijn familienaam niet kende (desconocrr). Al pratende (sin dijar de liablar) werkte ik. Al loopende (andar) studeerde hij. Al doende leert men (tr. de oefening maakt den meester).

Vocabularia.

El oyente, de toehoorder, de etiópico, eihiopiscli.

luisteraar. acatar una indicación, ein

el departamente, de spoorweg- wenk eerbiedigen.

coupé. reponer, hervatten, hernemen.

la flaqueza, de zwakheid, traag- estar decidor, op zijn praatstoel

Iieid. zitten.

la extensión superticial, de alcanzar alg. cosa, iets mach-

vlakte-uitgebreidheid. tig worden.

un mapa en relieve, een kaart parecerse a, gelijken op.

in relief. desem bocar, uitloopen, uit-

la meseta, de hoogvlakte. monden.

la llanura, de laagvlakte. desaguar, zich ontlasten, uit-

el curso, de loop. loopm.

Sluiten