Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ongehinderd te volgen, maar ik verheug mij tevens, dat mij daardoor de gelegenheid aangeboden wordt veel schoons te vermelden, waar een algemeen en diep geworteld vooroordeel niets dan doornen en distelen waant te vinden. Niet één volk, noch één godsdienstvorm heeft het monopolie van al wat goed is en schoon, nadere studie brengt overal veel goeds aan den dag.

Mijn doel is in de volgende bladzijden eene bijdrage te leveren tot de kennis van den strijd over het dogma in den Islam gevoerd tot op el-Ash'ari -+- 941. Een tijdvak van drie eeuwen zal daarin worden beschreven en welk een tijdvak! De drie eerste eeuwen van het Christendom zijn ongetwijfeld rijk in allerlei tegenstellingen. Met moeite leert de nieuwe godsdienst zijne verhouding tegenover het Jodendom juist inzien. De GriekschRomeinsche wereld, nog onlangs eene ongeloovige maatschappij , buigt zich voor het kruis, om later hare beste krachten te verspillen aan de handhaving eener bekrompene dogmatiek. In het Christendom zelf twisten allerlei richtingen om den voorrang. Overal een streven en zoeken om een nog maar half erkend doel te bereiken. Maar vergelijkt men de jeugd van het Christendom met die van den Islam, dan staat men verstomd, hoe de laatste nog geheel andere toestanden heeft doorleefd dan het eerste. De strijd, waarin Origenes en Arius met de orthodoxie geraakten , is kinderspel bij dien, welken de Motazelieten tegen de orthodoxen van den Islam voerden. Bedenkingen en bezwaren tegen de godsdienstige voorstellingen, die eerst na 17 eeuwen in het Christendom geopperd werden, worden reeds door hen besproken.

Welk een veelbelovend begin! Wie had kunnen

Sluiten