Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een Mohammedaansch schrijver niet te recht, dat de Christenen veel grooter eerbied toonen voor de gevoelens hunner leeraars, dan voor hetgeen de bijbel hun voorschrijft?

Het bovenstaande zij voldoende ter voorloopige kennismaking met den Islam. De beloofde korte schets, zal tevens, naar ik hoop, de keuze van mijn onderwerp rechtvaardigen.

Het eerste tijdvak van den Islam sluit met Mohammed's dood; het is de wordingsgeschiedenis van den nieuwen godsdienst. De persoon van den profeet is hier hoofdzaak, zijne vlucht naar Medina eene wereldgebeurtenis. Onder de uitgebreide literatuur, die het leven en de leer van Mohammed behandelt, blijft het beroemde werk van Dr. A. Sprenger eene onbestreden eereplaats innemen.

Het tweede tijdvak, dat ik ter behandeling heb uitgekozen, loopt vandaar tot op el-Ash'ari. Zoowel in het politieke als in het religieuse is het een tijd van opgewekt leven en streven. Arabieren staan tegenover Perzen en in dien strijd ziet men duidelijk drie hoofdmomenten: de troonsbeklimming der Abbasiden, de zegepraal van Mamün en de overwinning der Bujiden (945 n. Chr.), waarmede de zaak der Perzen triomfeert. In het religieuse wordt een heftige strijd gestreden eerst voor de rechten der miskende zedelijkheid, daarna voor die van het verstand. In de geschriften van el-Ash'ari (-f 941) ligt ons het vredestractaat vóór, dat daaraan een einde maakte. Gelijk men ziet, vallen de dood van den laatste en de zegepraal der Bujiden ongeveer in denzelfden tijd. Deze twee momenten maken tevens een einde aan het, uit dogmatisch oogpunt beschouwd, verreweg belangrijkste tijdperk der geschiedenis van den Islam.

Sluiten