Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en uwe schuld van bier'); wees de gedoode dienaar Gods niet de doodende; gehoorzaamt onmiddelijk ook al is een gesneden Abessiniër uw emir; houdt u aan de kerk (feL»), want de hand Gods is op haar, hij die van de kerk slechts eene handbreedte afwijkt, heeft den band des Islams van zijnen hals geworpen*). Toch betoonden deze lieden in de vervolgingen eenen heldenmoed, die hun ze ker niet den schimpnaam deed verdienen, waarmede hun meer revolutionnaire broeders hen plachten aan te duiden,

nl. die van „Stilzitters (tXelï coll. '

Toch konden al die wreedheden slechts ten gevolge hebben, dat anderen vuriger van aard er op bedacht begonnen te zijn om hun ideaal met geweld te verwezenlijken. Zij staan daarom in de geschiedenis bekend onder den naam van „Voorvechters (jL& coll. »L£)". De loop der politieke

zaken bood daartoe weldra eene gunstige gelegenheid.

Het kan voor niemand twijfelachtig zijn, dat de Islam voor Moawija eene doode letter geweest is. Hij was wereldlijk vorst over de geloovigen, meer niet, maar hij had de vooroordeelen van zijne onderdanen ontzien. Zijn zoon Jezid I» die hem in het bestuur opvolgde, stond wel is waar bij zijnen vader niet achter in vastberadenheid en andere deugden, maar bekommerde zich om het toekomstig leven al heel weinig. Erger nog was het, dat hij volstrekt geene moeite deed om zijne gevoelens te verbergen. Daardoor gaf hij veel aanstoot, vooral aan de religieuse aristocratie, de metgezellen en hunne volgelingen, die in de beide bei-

i) -$■ i 't- W Terk'aren naar Qor- v> 32-

2; lbn-Qot. Cod. Lugd. f. 1.

Sluiten