Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HisMm, begon Gheil&n dan ook op nieuw den vrijen wil te leeren. Wederom bij den khalief ontboden, antwoordde hij: nu zoo zeker van zijne zaak te zijn, dat hij zich terstond zou laten ter dood brengen, zoo hij niet in een openlijk dispuut eiken tegenstander versloeg. Zoo grooten eerbied had men nog voor de persoonlijke vrijheid, dat de khalief dit aanbod aannam en den heroemden Qorankenner el-Awz&ï ontbood. Deze deed drie vragen, waarop Gheilan hel antwoord schuldig bleef, waarna Hisham onmiddellijk bevel gaf hem handen en voeten af te houwen en vervolgens te kruisigen aan de poort Keisan te Damascus, en dit wel niettegenstaande hij zelf, zoodra Gheilan was weggeleid om zijne straf te ondergaan, el-Awzai inlichting vroeg over de gestelde vragen, die zoo spitsvondig waren, dat niemand ze begrepen had. Doch wij mogen daarbij niet vergeten, dat Gheilan zelf, indien de khalief hem had willen begenadigen, dit waarschijnlijk geweigerd zou hebben, daar de Arabische begrippen van eer medebrengen, dat men trouw aan het eens gegeven woord moet stellen boven het leven.

Reeds is in dit proefschrift twee malen de naam van Hasan den Ba^renser genoemd; het wordt tijd, dat wij met dezen merkwaardigen man wat nader kennis maken. Zoon eener cliënte van Omm-Salma eene van 's profeten vrouwen, die hem dikwijls in afwezigheid zijner moeder gezoogd had, — eene omstandigheid waaraan de nakomelingschap zijne wijsheid toeschreef —, had hij zich later te Baqra gevestigd en zich den roep van een' heilige verworven. In die koopstad, evenals in het naburige Kufa, beide gelegen in het vruchtbare stroomgebied van Euphraat en Tigris op de grens van twee volkeren, Arabieren en

Sluiten