Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Perzen, heerschte reeds toen groote bedrijvigheid en leven, welke niet alleen kooplieden, maar ook geleerden en kunstenaars tot zich trokken. Vooral ook ten gevolge van de vernedering der beide heilige steden, Medina (in 683) en Mekka (in 692) begon de Mohammedaansche wetenschap , toen nog in hare windselen, zich hier te vestigen. Te Baqra nu verzamelde Hasan spoedig eene menigte leerlingen rondom zich, waaruit de terecht beroemde secte (liever richting) der Motazelieten zich heeft ontwikkeld. Vraagt men in welken geest Hasan werkzaam was, dan moge het volgende citaat uit eenen brief door hem aan zijnen tijdgenoot en geestverwant khalief Omar II geschreven, het antwoord geven. „Wacht u — zoo heet het —, voor deze verraderlijke, bedriegelijke, leugenachtige aarde, die zich optooit met hare verzoekingen en met haren pronk verleidt. De aarde wekt zoete verlangens op en vertroost hare minnaars van heden op morgen; als de ongesluierde bruid blinkt zij u tegen; de blikken zijn op haar gericht; de harten verlangen naar haar en de zielen zijn met liefde tot haar bewogen, doch — zij haat al hare minnaars '). Hierin spreekt zich diezelfde sombere en droevige levensbeschouwing uit, welke religieuse naturen in het algemeen eigen, vooral bij de waarlijk vrome Moslims heerschend was, daar Mohammed hen geleerd had de wereld hier namaals als hun eigenlijk vaderland te beschouwen. Toch was Hasan geen mystiek droomerer stroomde Arabisch bloed door zijne aderen, en dit volk heeft eene zoo groote mate van gezond verstand, dat het ook onder den invloed van de meest overspannen verwachtingen, het dagelijksch leven niet

1) Ontleend aan Kremer: Qetchickte enz. pe- 22. Tg. ib. 56.

Sluiten