Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sommigen der latere Kharidjieten '), maar ook de Omeyaden, met name Jezid III en Merwan II*) namen haar aan, om van andere minder aanzienlijke personen, die gerekend werden de orthodoxie te vertegenwoordigen, zooals de bekende Qatada 3), te zwijgen. Doch zij werd ook, tegelijk met de overige ketterijen van Wagil-ibn-Ata en bloc, overgenomen door de gematigde Shiieten en het valt niet moeilijk te gissen waarom. De Shiieten waren meerendeels bekeerde Perzen, bij gevolg vroeger aanhangers van den godsdienst van Zarathustra, doch proselieten blijven altijd proselieten en iets van den ouden zuurdeesem is gewoonlijk nog in hen te bespeuren. Nu is, gelijk ieder weet, Ahuramazda boven alles de reine heilige God en een waar aanbidder van hem moest er dus van gruwen om aan God ook het onreine, het zondige toe te schrijven, gelijk de Islam voorschreef. Derhalve grepen zij den eenigen uitweg aan, dien de Motazelieten hun aanboden en werden aanhangers van den vrijen wil. Dezen samenhang tusschen de Motazelieten en de Magiërs is den Moslims niet ontgaan, zooals blijkt uit de traditie aan Mohammed toegeschreven, boven door mij medegedeeld ') en uit het feit, dat men hun, evenals aan de laatsten, den naam gegeven heeft van Dualisten 5).

De ware Moslims daarentegen konden bij dit alles niet stilzwijgend toezien en begonnen nu eerst de predestinatieleer op den voorgrond te stellen en consequent voor te dragen. Inzonderheid deed dit de ons reeds bekende secte

1) Ib. 96. 97. 100. 2) Ibno-'l-Athir ed. Tornberg. V, 329.

S) Vg. ibn-Khall. num. 552. 4) Boven. pg. 47.

5) Vg. Makrizi: Kbitat ed. Bulaq II, 348. waar nog andere namen worden

opgenoemd. Pocock: Spec. Hist. Ar. pg. 235.

Sluiten