Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heid oefenden eene tooverkracht uit, waartegen de oude en afgeleefde godsdienst van Zarathustra slechts eenen passieyen tegenstand kon bieden.

Zoo geschiedde het, dat de Islam ook door de Perzen werd aangenomen, al waren de aanhangers van den voorvaderlijken godsdienst lang niet zeldzaam, maar niet zonder dat zij daaraan eenen eigenaardigen vorm gaven in het Shiietisme. Oorspronkelijk beteekent Shiiet eenvoudig, aanhanger van Ali, en was dit woord de partijnaam voor hen, die in tegenspraak met de Kharidjieten, maar ook met de Omeyaden, beweerden, dat Ali recht had in zijne bestrijding van beiden en dat het khalifaat hem ten onrechte was ontnomen. De Perzen hadden in den beginne voor Ali evenmin sympathie als voor eenigen anderen Arabier, zijn leger bij £iffin bestond dan ook, gelijk wij gezien hebben, uit de meest fanatieke Moslims, de zoogenaamde Helpers en Medevluchtelingen, maar toen de heerschappij der Omeyaden gevestigd was, maakten de Aliden de oppositie uit. Sloten de Perzen zich daarbij aan en gelukte het haar te overwinnen, dan was het ook met die gehate Arabieren-heerschappij uit. Daarbij kwam nu het treurig uiteinde van Ali's zoon, Hosein bij Kerbela, dat het medelijden ') voor het ongelukkige geslacht gaande maakte; daarbij kwam de oude Perzische opvatting van de erfelijkheid der monarchie, die voorzeker ook aan andere volken eigen is, maar door hen al heel streng werd volgehouden, krachtens welke, alléén de afstammelingen van 's profeten schoonzoon aanspraak hadden op den troon. Is het dan te ver-

1) Om daarvan een goed denkbeeld te krijgen, behoeft men slechts eene beschrijving te lezen van de feesten ter heriniiering aan Hosein's sterfdag.

Sluiten