Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vrooin man geworden. Maar desniettemin was het bedenkelijk voor de Motazelieten, dat zij onder hunne hoofden mannen telden, die zoozeer met het verbod om wijn te drinken den spot dreven. Door niets komt diï duidelijker aan het licht, dan door de opkomst eener bepaald orthodoxe partij.

"Wij zagen vroeger, dat de Islam, toen hij eens met de Kharidjieten gebroken had, volstrekt niet dat sombere en strenge karakter behield, hetwelk hem vroeger eigen geweest was in de dagen der twee eerste khaliefen. De Omeyaden leidden in Damascus alles behalve een kloosterleven. De oudste orthodoxe imam abu-Hanifa (-1- 767) was de ketterij der Mordjieten toegedaan en kenmerkte zich ook overigens in zijne rechtskundige praktijk door eene groote mildheid, jegens ongeloovigen bijv. '). Mannen als Qatada, de beroemde Qorankenner, hadden den vrijen wil voorgestaan. Maar, naarmate de ketterijen meerder werden en zich stouter voordeden, begonnen langzamerhand de vromen zich terug te trekken en hun toevlucht te nemen tot Qoran en traditie. De tweede orthodoxe imam Malik is dan ook reeds veel strenger, zooals blijkt uit zijne rechtsgeleerde methode, die in later tijd geacht werd lijnrecht tegenover die van zijnen voorganger te staan en deze als kettersch deed veroordeelen. Abu-Hanifa nl. grondde zijn systeem, wel is waar op Qoran en traditie, maar nam slechts enkele traditiën als basis aan, waaruit hij een rechtsregel afleidde en dezen vasthield, ook dan, indien eene andere traditie daarmede in strijd kwam. Hij maakte derhalve dikwijls gebruik van het besluit per analogiam (^LS)

1) Vg. v. Kremer. Culturgeschichte des Orienls pg. 49-1 vvg.

Sluiten