Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

streven naar wetenschap; rechtsgeleerden, grammatici, mathematici begonnen ijverig de verschillende vakken, waaraan zij zich gewijd hadden te beoefenen; de theologen konden niet achterblijven. Wel is waar, velen hadden geen goed oog op die vreemde wetenschap, maar de Motazelieten waren vrij van dergelijke vooroordeelen en grepen derhalve begeerig naar de werken der Grieksche philosophen, die hun allengs door vertalingen toegankelijk werden. Terwijl zij zich daarmede bezighielden, legden hunne orthodoxe broeders zich met allen ijver op het verzamelen, van buiten leeren en systematiseeren van traditiën toe, waarvan eene ontzachelijke menigte voorhanden was. Zoo werd de theologie van twee kanten beoefend, doch ongelukkig van beide kanten eenzijdig; deze gaf eene Hohammedaansche theologie, die niet redelijk was; die van gene was redelijk, maar het Mohammedaansche etiquet was van twijfelachtige echtheid. Van nu af aan staan de mannen der overlevering (v^oJwssJ! i_jLsuaS), in wien de orthodoxie hare officieele vertegenwoordigers vond tegenover „de mannen van den kalam («hbül de liberale theologen, meerendeels

Motazelieten.

De term kalam heaft tot vele gissingen aanleiding gegeven, aangezien hij eenvoudig „woord" beteekent'). Had men in het oog gehouden, dat zoowel de wetenschap zelve als de naam, waarmede zij werd aangeduid van vreemden oorsprong was, men zou zonder moeite de juiste verklaring gevonden hebben. Kalam is eene vertaling van het Griek-

l) Haarbrücker heeft in de aanteekeningen achter zijne vertaling van ShahrestAni de juiste opvatting reeds in hoofdzaak voorgedragen. Vg. IX. pg. 388 "Vg.

Sluiten