is toegevoegd aan uw favorieten.

De strijd over het dogma in den Islâm tot op el-Ashʹari

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

doch in andere opzichten weken zij onderling van elkaar af.

Wij meenen met hetgeen hier gezegd is te kunnen volstaan ter kenschetsing van den stand der religieuse partijen. Toch zullen wij, om de drijfveeren der orthodoxen beter in het licht te stellen, hieraan nog enkele citaten uit ibn-Qoteiba toevoegen, gedeeltelijk door hem aan andere schrijvers ontleend, om vervolgens in hoofdstuk IV den strijd na te gaan, waarin beide hoofdrichtingen van dezen tijd geraakten aangaande het al of niet geschapen-zijn van den Qoran.

Zoo reciteerde Abdollah ibn-Mo$'ab '):

Gij ziet den man behagen scheppen in redeneeren en het veiligste is toch niet te redeneeren.

Pas op voor de overtolligheden van den kalam en elke kalam is overtollig.

Voeg u niet bij den nieuwigheidszoeker en hoor nimmer naar zijne praatjes,

want hunne woorden zijn wolken, welker schaduw spoedig voorbij is.

En God heeft zijne Qoran-verzen gegeven, waarvoor de profeet bewijs is;

Hij heeft den Moslims den weg gewezen; volg geen anderen.

De menschen, die twijfel in hun hart voeden en daarnaar in hun binnenste een grooten dorst verraden,

* die, zoodra zij eene nieuwigheid in den Qoran gelegd hebben, daarop gezamenlijk lostrekken en van den weg afwijken,

laat die loopen en datgene, waarmede zij zich ophouden; keer hun den rug toe en bewaar tegenover hen een lang stilzwijgen.

Zoo had Malik reeds den wensch uitgesproken, dat ieder die zich met den kalam afgaf, voorafgegaan door een heraut en gebonden aan een paal bij de Arabische stammen werd rondgeleid2). -Abu-Jüsof placht te zeggen: die den

1) Cod. Lugd. f. 77.

3) Pocock, Spec. Hut. Ar. pg. 801.