Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hem de schepping der menschelijke handelingen te ontzeggen, hebben het gewaagd aan Gods almacht grenzen te stellen door een valsch begrip van rechtvaardigheid en zijn geëindigd met de helft der schepping te onttrekken aan Zijn albestuur, door de accidentiën voor een werk der natuur te verklaren ').

De orthodoxe richting heeft over die der Motazelieten gezegevierd. Hoeveel er in el-Ash ari s systeem nog overig mag zijn, dat aan den ouden Motazeliet herinnert, op het punt der gerechtigheid Gods heeft hij voor goed gekozen en is hij volkomen rechtzinnig. Heeft die overgang nog eenige verklaring noodig, dan herleze men el-Ash ari s gesprek met zijnen leermeester. Het denkbeeld der Motazelieten is gebleken eene illusie te zijn. Toen voor ruim twee eeuwen Hasan de Ba§renser verontwaardigd uitriep: Gods vijanden liegen, de zonde kan en mag Gods werk niet zijn, toen was de Islam nog jong. Maar toen men twee eeuwen lang had nagedacht over het goddelijk albebestuur, toen had men gelegenheid te over gehad om te leeren begrijpen, dat zelfs onze beste wenschen niet de wet zijn, waardoor het heelal bestuurd wordt. De gerechtigheid , die de Motazelieten bedoelden, beheerscht inderdaad den loop der wereldsche zaken niet.

Maar, al ware het anders geweest, toch zou in den Islam de richting der Motazelieten niet hebben kunnen zegevieren. Daarvoor was zij te zeer met zijn beginsel in strijd. De Qoran predikt eenen almachtigen, geen heiligen God. Hij gebiedt en de dienaar heeft te gehoorzamen.

1) Daarop komt ibn-llazm meer dau een» terug. Vg. inzonderheid II f. 143 r.

Sluiten