Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

representatieve regeeringsvorm geell uitzicht op eeuwigen vrede, daar tot het voeren van oorlogen de toestemming der burgers noodig is, die er zelf de rampen van ondervinden, terwijl het hoofd van den staat er zelfs niet het minste zijner genoegens aan behoeft op te offeren.

2°. «Das Völkerrecht soll auf einen Föderalism freier Staaten gegründet sein. » Kant vergelijkt de staten met menschen in den natuurstaat; als wilden zonder wet zijn zij ten opzichte van elkander in een niet-rechtelijken toestand, een toestand van oorlog, waarin het recht van den sterkste geldt. Bij gebrek aan eene dwingende macht hebben de voorschriften door de publicisten aanbevolen, nooit eene eigenlijk gezegde kracht van wet verkregen; het slagveld is de eenige rechtbank, maar de overwinning beslist niet altijd ten voordeele van de rechtvaardige zaak; daarom moeten de staten zich vereenigen tot een grooten volkenbond met een permanent statencongres, geen wereldrepubliek (civitas gentium), want het regeeren tan zulk een staat zou onmogelijk zijn en weder oorlog doen ontstaan.

3°. «Das Weltbürgerrecht soll auf Bedingungen der allgemeinen Hospitalitiit eingeschriinkt sein.» Dit omvat : a. dat ieder vreemdeling het recht heeft om bij aankomst op het grondgebied van een anderen staat niet vijandig behandeld te worden ; b. het recht van bezoek dat allen toekomt, mits het geen veroveringsrecht worde, zooals geschied is bij de nederzettingen der Europeanen in Amerika, Oost-Indië, enz.

Hierop laat Kant twee bijvoegsels volgen: a. de waarborg van den eeuwigen vrede; deze ligt in de

Sluiten