Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

concur in treaties binding the respective parties in the event of any future misunderstanding which cannot be arranged by amicable negociation' to refer the matter in dispute to the decision of arbitrators.» Na bestrijding door Lord Palmerston, die, ofschoon de philanthropische denkbeelden van den voorsteller prijzende, verklaarde dat geen land blindelings zou toestemmen zijne belangen en rechten bij alle volgende gelegenheden te onderwerpen aan de beslissing van een derde, hetzij dit een publiek of een privaat persoon was, hetzij eene regeering of mannen van de wetenschap, werd de motie verworpen met 176 tegen 79 stemmen.

In hetzelfde jaar deed men in Frankrijk het voorstel, dat de Fransche Republiek een congres zou bijeenroepen om «de arbitrale rechtspraak in de plaats te stellen van het barbaarsch gebruik van den oorlog,» hieraan werd echter geen gevolg gegeven.

In de \ ereenigde Staten van Noord-Amerika was de quaestie in 1788 en in 1835 reeds voorgekomen in den staat Massachusetts, in 1851 en 1853 kwam de zaak ter sprake in den senaat der Vereenigde Staten, en op het voorstel van den heer Underwood, president van het comité voor buitenlandsche zaken, werd eene resolutie aangenomen waarbij de President werd uitgenoodigd, om bij elke voorkomende gelegenheid in de tractaten op te nemen een artikel, dat ten doel heeft om elk geschil, dat zich tusschen de contracteerende partijen zou voordoen, te onderwerpen aan de beslissing van onpartijdige scheidsrechters, met gemeenschappelijk overleg te kiezen.

Toen in 1856 de gevolmachtigden vergaderd waren om het tractaat van Parijs te sluiten, waarbij Turkije als Europeesche mogendheid op gelijken voet met de

Sluiten