Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bij andere spaarbanken zooals die te Eschwege geschiedt bet afhalen met behulp van spaarzegels (van 0,50, 1, 2, 4 Mk.). De spaarder plakt, na betaling aan den bode, deze zegels op kaarten; deze worden ter bijschrijving eens per jaar door de bank eveneens opgehaald.

Bedenkingen er tegen.

Tegen deze spaarwijze worden bedenkingen ingebracht en zoo wordt door vele spaarbankbesturen tegen

invoering van het afhaal-systeem aangevoerd :

lo. dat de behoefte niet blijkt; (waartegenover ik zoude wenschen aan te voeren, dat men toch alleen hierover kan oordeelen, na het nemen van eeu proef);

2o. dat lagere volksklassen nauwelijks in staat zijn ojü te sparen; (waartegenover ik zoude willen wijzen op den bloei der alom aanwezige kleine drankhuizen, welke bewijst, dat er telkens kleine bedragen verspild worden en er dus ook bij goeden wil gespaard kan worden);

3o. de kleine man spaart gaarne zonder opzien te verwekken, zonder dat de buren het bemerken ; (waartegenover ik zoude willen stellen, dat het wekelijksch bezoek toch vrij onopgemerkt kan plaats grijpen; men kieze daarvoor geschikte beambten en ook dit bezwaar is overwonnen). De tegenstanders van het afhaal-systeem in Duitschland zullen betere gronden moeten aanvoeren om de bestrijding te kunnen volhouden.

De resultaten der banken te Frankfurt en te Mainz toch bewijzen de groote levensvatbaarheid van deze spaarwijze en met de meeste nieuwere Duitsche schrijvers over dit onderwerp is het mijne meening, dat dit spaarsysteem naast het „breng-systeem" de volle aandacht verdient.

Sluiten