Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Leipzig, Adolf Wagner (geh. Regierungs-Path) te Perlijn, en Kttmmel wordt dit plan van Scheel zeer goed beoordeeld, terwijl door het Duitsche „Sparkassen-Verband" eenigen tijd geleden is besloten Scherl's plan te ondersteunen.

Bezwaren er

tegen.

Gelijk reeds met een enkel woord medegedeeld, veroorloof ik mij tegen het gansche systeem een «root

bezwaar te opperen. Sciierl toch koppelt spaarzaamheid aan spel, iets wat goed is aan iets wat verkeerd is en daardoor is m.i. dit geheel spaarsysteem veroordeeld. Het bekende ,,quod ab initio vitiosum est etc." is hierop van toepassing.

De Pruisische Pegeering was in 1894 blijkbaar een zelfde meening toegedaan, want de, volgens de aldaar heerschende wet voor loterijen vereischte ministerieele goedkeuring werd aan Scherl's plan onthouden *).

Opmerkelijk blijft het, dat slechts enkele schrijvers als ^ • Schaefer, VV. Post, ■!. Leur, en dan nog schoorvoetend, tegen Scherl's systeem bezwaren uiten.

Inleg-Kantoren.

Ten einde de gelegenheid tot sparen uit tc breiden.

Dnitschland.

hebben vele spaarbanken in Duitschland naast hun

hoofdkantoor en bijkantoren (Zweig- of Neben-Anstalten) nog plaatsen (Annahmestellen) 2), waar het publiek gelden kan inleggen (niet terugontvangen). De banken

1) Tijdens het afdrukken dezer regelen melden de Duitsche bladen, dat Scherl andermaal in Nov. 1903 zijn spaarplan bij de Duitsche Regeering had ingediend. In Jan. 1904 heeft Scherl zich echter wegens de thans van vele zijden geopperde bezwaren persoonlijk aan de geheele zaak onttrokken. Volgens diezelfde bladen zal dientengevolge van de indiening van zijn systeem voorloopig wel niets meer komen.

2) Lammess p. 12; Seidel p. 453; C. Roscher p. 20; Statuten der spaarbank te Berlijn; Lehr p. 792; W. Schaeh'Ki; (W. II. B.) 829; Böhmert p. 48; Kri pp p. 9; ürape p. 31; Schachxer p. 85; Kummel p. 104, 119; Sparkasse (Hannover) 1901 S. 158, 1899 S. 34, 1898 S. 352, 1898 S. 393,

m

Sluiten