Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

niet, de „Lohndüte" is voor hem het bewijs zijner inlagen ; aan het einde van het jaar ontvangt de arbeider een afschrift van zijn hoofd van rekening, hetwelk moet overeenstemmen met de ontvangen „Lohndüte". De arbeider heeft de bevoegdheid ten allen tijde aan het „Sparbureau" terugbetaling van geheel of gedeeltelijk saldo te verzoeken..

In hoofdtrekken is hiermede de wijze van fabrieksparen bij deze firma beschreven. De resultaten sedert 1900 met dit spaarsysteem aldaar verkregen waren:

Jaar. . fantal Saldo te goed Bedra*

inleggers. • terugbetaling.

190.1 1393 129.870,90 Mk. 24.891,23 Mk. 1902 2087 392.022,53 „ 113.270,03 „

Spoorwegsparen. ')

Ten einde het sparen voor spoorwegbeambten, die door hun beroep zelden gelegenheid tot sparen kunnen vinden, gemakkelijk te maken, treft men in Duitschland spoorwegdirectiën aan, welke trachten aan den spaarzin van hun personeel tegemoet te komen donr hun gelegenheid te geven ,,langs de spoorlijn" te sparen.

TV TT • 1 /-J . —. . . , „ . . .

Saksen.

De „Königl. General Direction der Sachsischen

Staatseisenbahnen" heeft daartoe de volgende regeling1 in 1883 ontworpen 2). Van de 95 bijzondere spaarbanken in Saksen aan hare lijnen liggende, betrekt die spoorweg-directie tegen contante betaling voor een be-

1) Vgl. C. Roschee p. 46, 81; Seidei. p. 814; AVolff p. 324; Sparkasse (Essen) 1903 p. 93.

2) Blijkens tijdens het afdrukken dezer regelen van de „Künigl. General Direction der Sachsischen Eisenbahnen" ontvangen inlichtingen, heeft de organisatie van deze spaarwijze in 1903 nog eenige verandering ondergaan, zoodat het bovenstaande slechts weergeeft de organisatie gelijk zij bestond van 1883—1903.

Sluiten