Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

len moeten worden gebracht, te meer waar in het zoo belangrijk Rapport der Heeren Mr. W. E. Treub, A. dk Clf.eq, S. J. de Jong, Mr. A. Rethaan ÜACAEé, Mr. D. J. van Stockum en Mr. P. J. Tjeenk Willink, een richting is aangewezen, welke deze voor vele spaarbanken gewichtige quaestie wellicht een stap nader tot oplossing zoude kunnen brengen.

Kort kan men slechts stilstaan bij de verschillende spaarvormen, welke de bijzondere spaarbanken het Jfederlandsche volk bieden, en wel omdat zij zoo weinig omvangrijk zijn.

Alle spaarbanken geven spaarbankboekjes uit, en al mogen deze in kleine onderdeelen wat de inrichting daarvan betreft verschillen, in hoofdtrekken zijn zij ongeveer bij alle gelijk. Inlage, terugbetaling en rente worden daarin met letters en daarna nog eens met cijfers bijgeschreven, en dan voorzien van de handteekening van den bestuurder of daartoe door het bestuur bevoegd verklaarden beambte.

Spaarbankboekje op naam.

Men treft bij bestudeering der reglementen der iSTed. bijzondere spaarbanken de in onderstaand overzicht aan¬

gegeven soorten van boek jes aan :

SPAARBANKBOEKJES.

a. Op a. Op a. Op

Op naam Met a. Aan naotn jiAni,

naam. naam naam docb

Aan „ doch vooraf | toonder b. Op betaalbaar

Op ^ b. Met aan

toon- betaalbaar bepaalden en , , , vnnmf toonder.

naam. , , n doch be" . b. Met dtr aan verval- b. Op taalbaar bepaalden vooraf

toonder. das. naam. aBn verval- bepaalden

toonder. dag. vervaldag.

AANTAL SPAARBANKEN.

6 69 ! 112 1 3 I 1 j 1 3

Te /amen . . . . 196 spaarbanken, aan schrijver dezes niet bekend van 76 „

272 spaarbanken.

Sluiten