Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Aan toonder. Uit bovenstaande cijfers blijkt, dat vele banken boek-

Op naam, doch betaalbaar aan toonder.

jes op naam doch betaalbaar aan toonder uitgeven; in het reglement komt dan gewoonlijk een bepaling voor waarvan de strekking is te verklaren, dat de bank zich

niet aansprakelijk stelt voor schade bij terugbetaling aan den niet rechthebbende (dus den toonder). Dengeen, ten wiens name het boekje staat, wordt daardoor zoo het boekje buiten zijn weten in verkeerde handen is gekomen de pas afgesneden de bank voor een 2de maal om terugbetaling aan te spreken.

De meeste banken geven slechts één soort van spaarbankboekje uit. Zij geven öf uitsluitend boekjes op naam, of uitsluitend boekjes aan toonder; slechts sporadisch treft men de uitgifte van twee soorten aan.

Minimum.

Het minimum der inlage is over het algemeen laag ge¬

steld en bedraagt gewoonlijk f 0.10 of 0.25 terwijl men minima van inlage afwisselend loopende tot f 10.— bij de minderheid der banken aantreft.

Men zie hiervoor onderstaand overzicht *): MINIMUM INLAGE.

ƒ0,00'! 0,0] j 0,05 0,10 0,15 0,20 0,24 0,25 0,30 0,50 0,75 1,— 3,— 5 — 10-I 0nbe_

I I I I I I I i I I i 11' I P"ld-

AANTAL SPAARBANKEN.

2 ! 2 1 5 j 56 3 j 3 5 1 | 99 | 3 | 6 1 I 34 | 1 10 1 1 32

J I LJ l_M_[ I I L_I j

Te zamen . . 258 spaarbanken Aan schrijver dezes niet bekend van 14

272 spaarbanken

Maximum.

Het maximum van het rentegevend saldo is zeer ver¬

schillend. De meerderheid der banken schrijft geen maximum voor, en zulks is dus onbepaald; tegen te hoog stijgen van het saldo van den inlegger heeft, bijna zonder uitzondering, elke bank een middel door de bo-

1) Ontleend aan de Statistiek der Spaar- en Leenbanken over 1901 uit pag. 27 — 38.

6

Sluiten