Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Oude school.

Nieuwe school.

Resultaten

buitenland.

Bij het aanvoeren dezer 4 gronden staat men nog op den bodem van de zoogenaamde „oude school" omtrent den werkkring van spaarbanken.

Stelt men zich echter op het standpunt der zoogenaamde „nieuwe school" dan bestaan behalve deze gronden voor het voortarbeiden van bijzondere spaarbanken naast de postspaarbank zooveel redenen te meer, als de richting omvat, waarin zich die „nieuwe school" een ontwikkeld spaarbankwezen durft denken.

De „nieuwe school" op spaarbankgebied toch denkt zich de spaarbanken niet werkende aan de bevordering van den spaarzin alléén, maar daarnaast ook trachtende, voor een voorafbepaald deel, de bijeen gegaarde gelden vruchtbaar te doen terugvloeien tot die groepen van personen, welke diezelfde penningen bespaarden. Naast het sparen beoogt de „nieuwe school" in België, Frankrijk, Italië, Oostenrijk en Buitschland (thans sedert kort ook in Engeland) allereerst bevordering van het, sparen en daarnaast bevordering van den bouw van arbeiderswoningen, bevordering van volks-crediet, bevordering van landbouw-credieti i

Bat de bijzondere spaarbanken beter geschikt zullen zijn dan een gecentraliseerd lichaam als de postspaarbanken — heeft de leer der „nieuwe school" eenmaal ook haar overwinning in Nederland behaald — haren werkkring in die richting vruchtbaar uit te breiden, zal wel geen nader betoog behoeven en zal alsdan dus een reden te meer zijn voor een blijvend voortbestaan van de bijzondere spaarbanken naast de Nederlandsehe Bijkspostspaarbank.

Afgescheiden van deze gronden bezien van het standpunt der „oude en nieuwe school" kan men nog wijzen op enkele resultaten, welke het naast elkander arbeiden

Sluiten