Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vormen en -wijzen der bijzondere spaarbanken, omvattende de belangen van + 363.000 Nederlanders (met een bespaard saldo te goed van + f 80.000.000,—) aandacht eischt. Te veel lieeft men in ons land sedert de laatste tientallen jaren over bet hoofd gezien, dat de spaarvormen buiten onze grenzen zich ontwikkelden en zich thans nog ontwikkelen. x)

Ongeveer na 18G0 ontwikkelden zich in de vele omringende rijken in het eene land vroeger dan in het andere, langzamerhand nieuwe spaarvormen en nieuwe spaarwijzen, welke tegemoet kwamen en komen aan den spaarzin en zich aanpasten aan de gronden (motieven) waarom men aldaar wenscht te sparen.

Dat er ontwikkeling en geen stilstand op dit gebied was en is, bewijst de geschiedenis van verschillende der groote buitenlandsche banken. Denkt men zich even den aanvankelijk alleen bestaanden spaarvorm terug, welke die banken bij de oprichting slechts kenden

1) Het Spaarbankwezen is eerst recht tot groei gekomen in het begin der vorige eeuw, doch de conceptie er van valt veel vroeger waar te nemen dan de overgroote meerderheid der schrijvers steeds van elkander overneemt.

Dat de spaarbanken een zuiver Duitsche uitvinding zouden zijn, gelijk bijna alle schrijvers beweren, wordt weersproken door de navolgende feiten:

Reeds 200 jaar vóór Christus vertrouwden de Grieksche slaven hun spaarpenningen aan de tempels toe, om zich daarmede later vrij te koopen.

Later, onder de Romeinsche Keizers, had elk Romeinsch legioen regiments-spaarkassen, waarin de romeinsche soldaat, indien de veldheer veldgeschenken gaf, de helft moest storten (dus toen reeds spaardicang).

Zoo bepaalde keizer Domitianus, dat een romeinsch soldaat niet meer dan 1000 sestertiae in de regiments-spaarkas mocht hebben (dus reeds toen bepaling van een maximum saldo te goed).

A\eer veel later, in 1610, kan men een werk van Hugues Delestee (1140 pagina's) aantreffen. Deze opperde bij de Fransche regeering het plan de arbeidende klasse door sparen hun positie te doen verbeteren.

Anderhalve eeuw later, in 1765, treffen wij de eerste spaarbank in Duitschlaud aan en wel in Bruuswijk.

Sluiten