Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VÜORR E D E.

Het boek van den heer Drummond, waarvan hier een vertaling wordt aangeboden, maakt in Engeland een verbazenden opgang. Reeds zijn er vijftigduizend van verkocht. Om het begrijpelijk te maken, dat zoo veler aandacht door dit werk wordt getrokken, deelen wij hier een gedeelte meê van de Voorrede, waarin zijn ontstaan en doel duidelijk worden uiteengezet.

\ „Geen rubriek van werken wordt met meer wantrouwen, haast zeide ik : met meer spot, ontvangen dan zij, die Wetenschap en Godsdienst met elkajoder'-iy verband willen brengen.

De wetenschap is verzadigd vanaV'-t^ie pogingen om twee zaken met elkander te verzoenen, die ifpqit tegenover elkander hadden gesteld moeten worden ; :en. dé-godsdienst wordt beleedigd door het patronaat van een bondgenoot, die het beweert niet van noode te hebben; en de critici hebben terecht opgemerkt, dat bijna in alle gevallen, waarin de Wetenschap tegen den Godsdienst in 't krijt wordt gesleept, of ermee wordt vermengd, er een noodlottig misverstand heerscht omtrent doel en gebied van deze beide Grootmachten. Ofschoon ik nu wel ducht, dat geen protest, reeds hier bij den aanvang van dit werk, het zal vrijwaren tegen de verdenking, welke rust op werken van de rubriek, waaronder men het zal rangschikken, zoo zal toch ieder die nadenkt, zien, dat het eigenlijke onderwerp, hier is de wet — een eigenschap, die noch alleen van de wetenschap, noch alleen van den godsdienst een kenmerkende eigenschap is — en wij hier dus staan op een eenigszins ander terrein.

Het vraagstuk, dat ik mij zelf gesteld heb, wil ik in één volzin zeggen : Is er geen grond voor de meening, dat vele wetten van de geestelijke wereld, tot hiertoe beschouwd als behoorende tot een bijzonder, afgesloten gebied, niet anders zijn dan de wetten der natuurlijke wereld ? Kunnen wij de

Sluiten