Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat Hij ons niet prijs zal geven aan een blijvende verbijstering van ons verstand, en dat wij lichtelijk soortgelijke uitdrukkingen van vertrouwen ten opzichte van andere vermogens des menschen zullen kunnen vinden en begrijpen." ') Of, zooals het elders met juistheid is gezegd : de continuïteit is de uitc rukking van „de goddelijke waarachtigheid in de natuur." 2) De treffendste voorbeelden voor de continuïteit van de wet zijn misschien degenen, welke werden geleverd door de sterrekunde, vooral in verband met de jongste toepassingen van de spectraal-analyse. Maar zelfs voor de meer eenvoudige wetten is het bewijs volledig geleverd. Daar is, afgezien van de continuïteit, geen reden om te verwachten' dat bijv. buiten onze aarde de zwaartekracht alles beheerscheii zou. ^ Maar waar stof is aangetroffen in het groot heelal — hetzij in den vorm" van een ster of een planeet, van een -omeet of meteoor — daar vond men. dat zij gehoorzaamde aan deze wet. „Ware er geen andere grond voor de eenheid dan deze — 't zou alreeds voldoende zijn. Want de eenheid, welke besloten ligt in het mechanisme der hemelen, is anderdaad alles omvattend en volkomen. De bouw van onze eigen lichamen, met alles wat daarmee samenhangt, is beheerscht door en daarom passend voor dezelfde zwaartekracht, welke den vorm en de beweging van myriaden werelden heeft bepaald. Elk deel van het menschelijk organisme is afhankelijk van voorwaarden, welke allen in een oogenbhk zouden vernietigd worden, indien de wetten der zwaartekracht weken of faalden." 3)

Het is echter niet noodig onze toelichtingen te vermeerderen Nu wij het beginsel hebben omschreven, kunnen wij er toe overgaan het toe te passen. Het argument kan worden samengevat in een korte uitspraak. Indien de natuurwetten standvastig zich vertoonen overal in 't heelal waar stof is en ruimte — dan zullen zij die continuïteit ook vertoonen in het andere rijk, in dat des geestes.

') Unseen Universe, 6th. Ed. p. 88.

') Old Faiths in new Light, bij Newman Smith.

') Tne Duke of Argyll: C o n t e m p o r a r y Review. Sept. 1880. p. 358.

Sluiten