Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BIOGENESIS, ')

„Wie den Zoon heeft, heeft het leven, en wie den Zoon niet heeft, heeft het leven niet."

De apostel Johannes.

„Omne vivum ex ovo." — Harvey.

Gedurende twee eeuwen is de wetenschappelijke wereld opgehouden met diskussies over 't ontstaan van het leven. Twee beroemde scholen hebben twee lijnrecht tegenover elkander staande gevoelens verdedigd. In de eene werd beweerd, dat de stof uit zich en als van zelf leven voort kan brengen, en in de andere, dat leven alleen kan voortkomen uit reeds aanwezig leven. De leer van de Generatio Spontanea, zoo als men de eerste noemde, is in de jongst verloopen jaren weder verdedigd door Dr. Bastian, die een reeks nauwkeurige proeven genomen had over de wijze van ontstaan van het leven. De slotsom, waartoe hij kwam, luidde aldus: „Beiden, ervaring en waarneming, getuigen ontegenzeggelijk, dat levende stof voortdurend gevormd wordt van nieuws aan (de n o v o), in gehoorzaamheid aan dezelfde wetten en krachten, welke al de overige eenvoudige scheikundige verbindingen beheerschen." Met andere woorden : leven is niet te danken aan leven, 't Is bij machte zichzelf het aanzijn te geven, 't Kan op spontane wijze verwekt worden. Deze mededeeling riep een breede slagorde van waarnemers in 't veld, en de grootste autoriteiten op 't gebied van de wetenschap der biologie wijdden aan dit vraagstuk van nieuws hun krachten. De proeven in deze materie vereischt, kunnen worden gevolgd of overgedaan

') Ontstaan van 't leven.

Sluiten